Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace +420 412 513 297 skola@zsamsbrezova.cz
pondělí, 28 červen 2021 14:29

Projektový den "Volba povolání" (2. stupeň)

Ve středu 23.6.2021 se na 2. stupni uskutečnil projektový den "Volba povolání".

Žáci se v průběhu 4 vyučovacích hodin vystřídali vždy na 4 stanovištích. 

6. a 7. ročníky si vyzkoušely v tělocvičně testy fyzické zdatnosti a seznámily se se zásadami první pomoci. Dále absolvovaly testy sebepoznání (postřeh, pozornost, paměť, schopnost předvídat a přesnost). V učebně přírodopisu si žáci zahráli na přírodovědce - v úvodu hodiny se seznámili s tím, jaké školy je potřeba vystudovat, aby našli uplatnění v některém z podoborů biologie. Dále vymýšleli, jaké vlastnosti a předpoklady by měl mít člověk, který chce toto povolání vykonávat. Následně si žáci připomněli zásady práce s mikroskopem a přešli k laboratorní práci. Měli za úkol zkoumat pod mikroskopem škrob rostlin, konkrétně škrob z pletiv bramborové hlízy. Byl jim demonstrován důkaz škrobu v bramborové hlíze za pomoci Lugolova roztoku, který barví škrob tmavě modře až černě. Na závěr měli žáci za pomoci přiloženého klíče určit, ze které rostliny pochází práškový škrob, který jim byl předložen. Ve fyzikální a chemické laboratoři následovaly pokusy s nafouknutým balonkem zaměřené na hustotu a tlak vzduchu, statickou elektřinu a vznik oxidu uhličitého. Poté žáci vyplnili jednoduchý pracovní list a protokol.

Žáci 8. a 9. ročníku zpracovávali na PC prezentace o neobvyklých povoláních, v němčině si rozšířili svou slovní zásobu o názvy různých povolání, pracovních činností, prostředků a pracovního prostředí. Dále si vytvořili životopis v angličtině. Na posledním stanovišti trénovali za pomoci tabletů svou finanční gramotnost a vyplňovali pracovní listy.

Pátou hodinu žáci strávili ve svých kmenových třídách, kde si spolu s třídními učiteli popovídali o svých představách o budoucím povolání, zhodnotili průběh projektového dne a vyplnili hodnoticí dotazník.

Žáci měli možnost v průběhu PD vyzkoušet si své dovednosti, schopnosti, rozšířili své jazykové a matematické dovednosti, seznámili se teoreticky i prakticky s vybranými povoláními, zamysleli se nad svou volbou povolání.

Přečteno: 222 x Naposledy změněno pondělí, 28 červen 2021 22:22